Wizerunek idealny. Czy taki istnieje? Jest nim na pewno ten sztucznie wykreowany, który runie prędzej czy później. I to raczej prędzej niż później. Ponadto ważne jest pytanie, czy wybiórczość – łączenie w całość tego, co chce się, aby wiedziano, jest uczciwością przede wszystkim wobec siebie. Aktualnie tego typu działania nazywa się budowaniem marki, a tylko po to, aby unikać określenia – manipulacja. „W wielorakich działaniach człowieka, które obejmuje się nazwą »manipulacja«, są liczne zagadki i zjawiska nie do końca zbadane. Decyduje o tym specyfika manipulacji oraz jej różnorodność. Nie ma jednak wątpliwości, że działania manipulatorskie, zniekształcające obraz rzeczywistości, charakteryzują się dwiema głównymi właściwościami: są planowane i skryte” – pisze ks. Bogdan Biela, w opracowaniu „Typy i mechanizmy manipulacji w mediach”. [ czytaj ] W tym samym tekście autor omawiając techniki manipulacji pisze o fragmentacji „jest to technika, która uniemożliwia człowiekowi pełny odbiór rzeczywistości. Zniekształcenie obrazu rzeczywistości, do jakiego prowadzi fragmentacja, powstaje w następstwie »punktowego«, a więc wybiórczego, jej ukazywania”. Zatem twierdzenie, że wizerunkiem idealnym jest ten pożądany, lecz zarazem nieprawdziwy to przejaw ingracjacji (ang.ingratiation – podlizywanie się). Ingracjacja („wkradanie się w cudze łaski”) forma autoprezentacji obliczona na zwiększenie własnej atrakcyjności w oczach drugiej osoby. Niestety, kosztem nieprawdy.

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]