❖ KIEDY PISZESZ HISTORIĘ SWOJEGO ŻYCIA NIE POZWÓL, ABY KTOŚ INNY TRZYMAŁ PIÓRO ❖
PRZYSŁOWIE CHIŃSKIE

Człowiek dla człowieka wilkiem czasem bywa,
człowiek dla człowieka może być aniołem,
a najczęściej bywa po prostu człowiekiem…

trochę doskonały, czasami przewrotny,
infantylny trochę i zakompleksiony,
w części egoista – zapatrzony w siebie,
czasem jest szlachetny – otwarty na innych…

Martwi się niekiedy, przeżywa frustracje,
lub śmieje się, cieszy i żyje w euforii.

 

Bywa czasem lisem, orłem, mrówką, osłem,
albo też (przepraszam) bywa zwykłą świnią…

Zwykle jednak człowiek niepewnie się czuje,
przeżywa samotność, jest niedoceniony,
boryka się z życiem…
i tak bardzo pragnie, żeby mógł spotykać
jeśli nie anioła
to chociaż człowieka.

ks. Roman Indrzejczyk (1931-2005)

Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie, gdy będziemy go­towi przyjąć nies­podzian­ki, ja­kie niesie nam los. Bo­wiem każde­go dnia wraz z dob­rodziej­stwa­mi słońca Bóg ob­darza nas chwilą, która jest w sta­nie zmienić to wszys­tko, co jest przyczyną naszych nie­szczęść. I każde­go dnia uda­jemy, że nie dos­trze­gamy tej chwi­li, że ona wca­le nie is­tnieje. Wma­wiamy so­bie z upo­rem, że dzień dzi­siej­szy po­dob­ny jest do wczo­raj­sze­go i do te­go, co ma do­piero na­dejść. Ale człowiek uważny na dzień, w którym żyje, bez tru­du od­kry­wa ma­giczną chwilę. Może być ona uk­ry­ta w tej po­ran­nej porze, kiedy przekręca­my klucz w zam­ku, w przes­trze­ni ciszy, która za­pada po wie­czerzy, w ty­siącach i jed­nej rzeczy, które wy­daja się nam ta­kie sa­me. Ten mo­ment is­tnieje nap­rawdę, to chwi­la, w której spływa na nas cała siła gwiazd i poz­wa­la nam czy­nić cu­da.

Tyl­ko niekiedy szczęście by­wa da­rem, naj­częściej trze­ba o nie wal­czyć. Ma­giczna chwi­la dnia po­maga nam do­kony­wać zmian, spra­wia, iż rusza­my na poszu­kiwa­nie naszych marzeń. I choć przyj­dzie nam cier­pieć, choć po­jawią się trud­ności, to wszys­tko jest jed­nak ulot­ne i nie po­zos­ta­wi po so­bie śla­du, a z cza­sem będziemy mog­li spoj­rzeć wstecz z dumą i wiarą w nas samych. Biada te­mu, kto nie podjął ry­zyka. Co praw­da nie zaz­na nig­dy sma­ku roz­cza­rowań i ut­ra­conych złudzeń, nie będzie cier­piał jak ci, którzy pragną spełnić swo­je marze­nia, ale kiedy spoj­rzy za siebie – bo­wiem zaw­sze do­gania nas przeszłość – usłyszy głos włas­ne­go su­mienia: „A co uczy­niłeś z cu­dami, który­mi Pan Bóg ob­siał dni two­je? Co uczy­niłeś z ta­len­tem, który po­wie­rzył ci Mis­trz? Za­kopałeś te da­ry głębo­ko w ziemi, gdyż bałeś się je ut­ra­cić. I te­raz zos­tała ci je­dynie pew­ność, że zmar­no­wałeś włas­ne życie.”

Paulo Coelho

NIE PRZEJMUJ SIĘ PORAŻKAMI ● PRZEJMUJ SIĘ SZANSAMI, KTÓRE TRACISZ, JEŚLI NIE PRÓBUJESZ
JACK CANFIELD

treści, które warto przeczytać 

Nie ze mną te sztuczki

Zdecydowanie najłatwiejszą metodą obrony przed manipulacją jest stosowanie w życiu i w biznesie zasady zrównoważonego rozwoju. Naprawdę trudno jest oszukać…

Szczerość nie popłaca?

Masową hipokryzję usprawiedliwiają warunki życia we współczesnym świecie. Zmuszają one ludzi do nagminnego, sztucznego przestrzegania poprawności politycznej, dobrego wyglądu, „służbowego”…

Egocentryzm

Egocentryk sądzi, że inni powinni zachowywać się i postrzegać rzeczywistość zgodnie z jego egocentrycznym mniemaniem. Jeżeli ktoś prezentuje stanowisko przeciwstawne…

polecane linki

PORTAL PROWADZI OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA SKUPIJAJĄCA SIĘ NA WSPIERANIU DOBRA

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]